dilluns, 2 de febrer de 2015

CALENDARI LITÚRGIC PROPI

CALENDARI LITÚRGIC PROPI
ARXIDIÒCESI DE TARRAGONA


Dia 21 de gener
                                   SANT FRUCTUÓS, BISBE I MÀRTIR,
 I SANT AUGURI I SANT EULOGI, DIAQUES I MÀRTIRS.
A Tarragona, ciutat: Solemnitat
Fora de la ciutat: Festa.
Vermell

A Tarragona ciutat té
preferència sobre la celebració dominical


A Tarragona ciutat:
Missa: de la solemnitat. Glòria. Dues lectures. Credo. Prefaci propi. Benedicció solemne pròpia.   

A l’arxidiòcesi:
Missa: de la festa. Glòria. Una sola lectura (Hb 10, 32-36). Prefaci propi.

1L Daniel 3, 14-20.91-92.95   Salm 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.
2L Hebreus 10,32-36
E  Joan 17, 11b-19

Litúrgia de les Hores:

A Tarragona ciutat: del propi de la solemnitat i del Comú de màrtirs: I Vespres de la solemnitat, himne i salms del comú de Diversos màrtirs. La resta com a II Vespres. Completes de Diumenge I (or. Visiteu). Oh Déu us lloem. Hora Menor: Salmòdia festiva i si s’escau en diumenge salms del Diumenge I, Completes de Diumenge II (or. Visiteu).

A l’arxidiòcesi: del propi  de la festa. (No hi ha I Vespres). Hora Menor, salms de la fèria, lectura breu i oració de la festa. Completes ferials.


Dia 25 de juny
LA CONVERSIÓ DE SANT PAU APÒSTOL,
COPATRÓ PRINCIPAL DE L’ARXIDIÒCESI DE TARRAGONA
Tarragona: Solemnitat
Blanc

 A tota l’arxidiòcesi
                                                                                         té preferència sobre el diumenge

A tota l’arxidiòcesi I Vespres de la solemnitat, salmòdia del comú d’apòstols, la resta: himne, lectura breu, responsori, antífona del Magnificat, pregàries i oració com a les II Vespres.

Missa: de la solemnitat, oració col·lecta pròpia, Glòria, 2na Lectura de la Missa pròpia. Credo. Prefaci dels Apòstols I. Benedicció solemne.  

Litúrgia de les Hores: del propi i del Comú dels apòstols. A tota l’arxidiòcesi I Vespres de la solemnitat. Completes de Diumenge I (or. Visiteu). Hora Menor: salmòdia festiva si s’escau en diumenge, salmòdia del Diumenge I,. Completes de Diumenge II (Or. Visiteu).


Dia 27 de gener
SANT ENRIC D’OSSO, PREVERE
Memòria lliure
Blanc
Si se celebra:
Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de fèria, prefaci comú o del sant. Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura segona i responsori, oració. Laudes i Vespres: oració. Tota la resta del Comú de sants i santes o de la fèria.


Dia 6 de març
SANT OLEGUER, BISBE
Memòria obligatòria
En temps de Quaresma només es pot celebrar per la commemoració.
 Blanc o morat


Missa: del propi, oració col·lecta, lectures de fèria, prefaci comú o del sant. Ornaments morats de Quaresma quan és per la commemoració.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura segona i responsori,  oració. Laudes i Vespres: antífones dels càntics de Zacaries i Maria, oració. Tota la resta del Comú de pastors: per a bisbes o de la fèria.

Per celebrar la commemoració es procedeix així: havent celebrat l’Ofici de Lectura amb l’oració conclusiva llarga, s’afegeix a manera de tercera lectura el text patrístic o hagiogràfic propi del sant, després es diu l’oració del sant amb la conclusió breu. A Laudes i Vespres, després de l’oració de la fèria de Quaresma, es diu l’antífona pròpia o del comú dels càntics evangèlics i s’afegeix l’oració del sant amb la conclusió breu. A la Missa se substitueix l’oració col·lecta de la fèria de Quaresma per l’oració del sant (mai es diuen dues col·lectes), tota la resta és de la fèria. Els ornaments són quaresmals.

Dia 13 d’abril
SANT ERMENEGILD, MÀRTIR
Per la commemoració.
morat

Missa i Litúrgia de les Hores: del propi, oració col·lecta pròpia, la resta del Comú d’un màrtir. Ornaments de Quaresma.

Dia 24 d’abril
SANT PERE ERMENGOL, MÀRTIR
Tarragona: Memòria obligatòria.
Vermell

Missa: del propi, oració col·lecta pròpia, lectures de la fèria, prefaci comú o del sant.  
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura segona i responsori, oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú d’un màrtir (en temps pasqual) o de la fèria.


Dia 18 de maig
SANT PRÒSPER, BISBE
Tarragona: Memòria obligatòria.
Blanc

Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci pasqual o del sant.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura segona i responsori, oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú de pastors: per a bisbes o de la fèria.


Dia 22 de maig
SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA, RELIGIOSA
Tarragona: Memòria obligatòria
Blanc

Missa: de la memòria, lectures de la fèria, prefaci pasqual o de la santa.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura segona i responsori oració. Laudes i Vespres: antífones dels càntics de Zacaries i Maria, oració. Tota la resta del Comú de sants, o de religiosos o de la fèria.Dia 12 de juny
SANTA MARIA ROSA MOLAS I VALLVÉ, VERGE
A la ciutat de Reus: Memòria obligatòria.
A la resta de l’arxidiòcesi: Memòria lliure.
Blanc

Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci comú o de la santa.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura segona i responsori, oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú de verges o de sants i santes: per religiosos o de la feria.


Dia 26 de juny
SANT JOSEPMARIA ESCRIVÀ DE BALAGUER, PREVERE
Tarragona: Memòria lliure
Blanc
Si se celebra:
Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci comú o del sant.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura 2na. i responsori, oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú de pastors: per bisbes o de la fèria.


Dia 4 de juliol
DEDICACIÓ DE L’ESGLÉSIA CATEDRAL DE TARRAGONA
A la catedral: Solemnitat
A la ciutat i a l’arxidiòcesi: Festa
Blanc

A la Catedral la solemnitat de la Dedicació
 té preferència  sobre la celebració dominical.

I Vespres de la solemnitat només  a la Catedral

Missa: Tot propi del Comú de la Dedicació. Glòria. Lectures de la festa (Leccionari santoral). Prefaci II de la Dedicació.
A la Catedral: dues lectures, Credo, Prefaci I.

Litúrgia de les Hores: Tot propi del Comú de la Dedicació. Oh Déu us lloem. Hora Menor: salmòdia de la fèria, tota la resta de la festa. A la catedral la salmòdia festiva.


Dia 30 de juliol
BEAT EUSEBI FORCADES I ANTONI LLAURADÓ,
RELIGIOSOS  I COMPANYS,  MÀRTIRS
Màrtirs de l’Orde Hospitalari
Tarragona: Memòria lliure
Vermell
Si se celebra:
Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci del comú o dels beats.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura 2na. i responsori, oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú de diversos màrtirs (fora del temps pasqual) o de la fèria.


Dia 13 d’agost
BEAT TOMÀS CAPDEVILA
I COMPANYS, MÀRTIRS.
Màrtirs Missioners Fills del Cor Immaculat de Maria
Tarragona: Memòria lliure.
Vermell

Si se celebra:
Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci comú o dels beats.
Litúrgia de les Hores: del propi : Ofici de Lectura: lectura 2na. i responsori, oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú de diversos màrtirs fora del temps pasqual o de la fèria.


Dia 16 d’agost
BEAT JOAN DE SANTA MARTA,
RELIGIÓS I MÀRTIR
Tarragona: Memòria lliure.
Vermell

Si se celebra:
Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci comú o del beat.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura 2na. i responsori i oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú d’un màrtir  (fora del temps pasqual) o de la fèria.


Dia 19 d’agost
SANT MAGÍ, MÀRTIR
Tarragona, ciutat: Memòria obligatòria
Fora de la ciutat: Memòria lliure.
Vermell

Missa: del propi, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci comú o del sant.
Litúrgia de les Hores: del propi , Ofici de Lectura: lectura 2na. i responsori, oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú d’un màrtir (fora del temps pasqual)  o de la fèria.


Dia 8 de setembre
LA NATIVITAT DE LA MARE DE DÉU
PATRONA PRINCIPAL DE L’ARXIDIÒCESI DE TARRAGONA
Solemnitat
Blanc

A tota l’arxidiòcesi la solemnitat
 té preferència sobre la celebració dominical

A tota l’arxidiòcesi I Vespres de la solemnitat.

Missa: de la solemnitat. Glòria, dues lectures (Leccionari del Santoral). Credo. Prefaci de la Mare de Déu (si es diu el Prefaci I: “i que a vós en el naixement”). Benedicció solemne. (Al Santuari de la Mare de Déu de Serra de Montblanc, oració col·lecta pròpia)

1L Miquees 5,1.4a  Salm 12, 6ab. 6cd. (R/ 61,10)
2L Romans 8, 28-30
E   Mateu 1,1-16, 18-23 (o bé, més breu: 1,18-23)

Litúrgia de les Hores: Tot propi i del Comú de la Mare de Déu. I Vespres de la solemnitat. Completes I de Diumenge (or. Visiteu). Hora Menor: salmòdia festiva, si s’escau en diumenge, salmòdia del Diumenge de la I Setmana. Completes II de Diumenge (or. Visiteu).


Dia 11 de setembre
BEAT BONAVENTURA GRAN, RELIGIÓS
Tarragona: Memòria obligatòria
Blanc

Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci comú o del beat.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura 2na. i responsori, oració. Laudes i Vespres: oració. Tota la resta del Comú de sants: per religiosos o de la fèria.


Dia 18 de setembre
SANT PIUS DE PIELTRECINA, PREVERE
Tarragona: Memòria obligatòria
Blanc

Aquesta memòria se celebra a Tarragona avui perquè el dia 23, en la qual aquesta memòria està inscrita en el Calendari de l’Església universal, se celebra, la solemnitat de Santa Tecla.

Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci del comú o del beat.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura 2na. i responsori, oració. Laudes i Vespres: oració. Tota la resta del Comú de sants: per religiosos o de la fèria.


Dia 24 de setembre
SANTA TECLA, VERGE I MÀRTIR
Tarragona, ciutat: Solemnitat
Fora de la ciutat: Memòria  
Vermell

A Tarragona, ciutat, la solemnitat
té preferència sobre la celebració dominical.

A Tarragona ciutat, I Vespres de la solemnitat.

Missa: A Tarragona ciutat: de la solemnitat. Glòria. Dues lectures. Credo. Prefaci de Màrtirs. Fora de la ciutat: de la memòria, oracions pròpies, lectures de fèria, prefaci de fèria o de la santa.
Litúrgia de les Hores: A Tarragona ciutat: tot propi. I Vespres de la solemnitat. Completes de Diumenge I (or. Visiteu). Oh Déu us lloem. Hora Menor: salmòdia festiva, si s’escau en diumenge, salmòdia del I Diumenge. Completes de Diumenge II (or. Visiteu). Fora de ciutat: del propi Ofici de Lectura, segona lectura i responsori, oració. Laudes i Vespres: antífones dels càntics de Zacaries i Maria, oració. Tota la resta de la solemnitat o de la fèria.  


Dia 25 de setembre
MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA,
PATRONA DE LA CIUTAT DE REUS
A la ciutat de Reus: Solemnitat
Blanc

A  Reus, ciutat, la solemnitat
té preferència sobre la celebració dominical

A la ciutat de Reus I Vespres de la solemnitat.

Missa: De la solemnitat, tot propi. Glòria. Dues lectures. Credo. Prefaci propi. Benedicció solemne.
Litúrgia de les Hores: del propi  i del Comú de la Mare de Déu, I Vespres de la solemnitat. Completes I de Diumenge (or. Visiteu).  Ofici de Lectura: segona lectura pròpia, responsori i oració. Oh Déu us lloem. La resta del Comú de la Mare de Déu. Completes II de Diumenge (or. Visiteu).


Dia 13 d’octubre
BEAT MANUEL BORRÀS BISBE I COMPANYS, MÀRTIRS.
Tarragona: Memòria  obligatòria
Vermell

Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci de màrtirs o de la fèria.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: 2na. lectura i responsori, oració. Laudes i Vespres: oració. Tota la resta del Comú de diversos màrtirs (fora del temps pasqual) o de la fèria.


Dia 22 d’octubre
Sant JOAN PAU II, PAPA
Memòria obligatòria
Blanc

Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci comú o del sant.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: lectura segona i responsori, oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú de pastors: per  papes o de la fèria.


Dia 25 d’octubre
SANT BERNAT CALBÓ, BISBE
Tarragona: Memòria obligatòria
Blanc

Missa: de la memòria, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci comú o del sant.
Litúrgia de les Hores: del propi: Ofici de Lectura: 2na. lectura i responsori i oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú de pastors: per a bisbes o de la fèria.


Dia 7 de novembre
BEAT FRANCESC DE JESÚS-MARIA-JOSEP PALAU I QUER
PREVERE
Tarragona: Memòria lliure.
Blanc

Missa: del propi, oració col·lecta, lectures de la fèria, prefaci comú o del beat.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: 2na. lectura i responsori i oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú de pastors o d’homes sants: per  religiosos o de la fèria.


Dia 16 de desembre
SANT JOSEP MANYANET, PREVERE
Tarragona: Memòria obligatòria

Blanc 
Missa: de la memòria, oració col·lecta pròpia. Lectures de la fèria.
Litúrgia de les Hores: del propi, Ofici de Lectura: 2na. lectura i responsori i oració. Laudes i Vespres, oració. Tota la resta del Comú de pastors: o d’homes sants: per a religiosos de la fèria.ANIVERSARIS

Dia 19 de setembre

Aniversari de la consagració episcopal
del Rvdm. Pare Jaume Pujol i  Balcells.
Blanc

Missa pel bisbe (Missal Romà pp. 861-862). Glòria. Dues lectures del Comú de pastors o de la feria. Aquesta celebració és obligatòria segons Caeremoniale Episcoporum 1167.

Dia 22 d’abril

Aniversari de la mort de l’últim bisbe diocesà
Rvdm. Pare Ramon Torrella i Cascante.

Com que sempre escau, en temps de Quaresma o de Pasqua, és recomanable fer-ne referència només a la Pregària dels Fidels i en el Memento de la Missa. Tot i així, la Missa d’aniversari no queda impedida per una fèria de Quaresma i es pot celebrar la Missa d’aniversari pel bisbe difunt (Missal Romà pp. 961-961). El Caeremoniale Episcoporum (1168) recomana que se celebri aquesta Missa, a la catedral, presidida pel propi bisbe.

celebracions obligatòries a les comunitats parroquials

  • L’aniversari de la Dedicació de la pròpia església se celebra en grau de solemnitat. Es pot traslladar per afavorir la participació del poble al diumenge més pròxim, si és del Temps ordinari o al diumenge abans de Tots Sants. Quan coincideix amb una fèria dels temps forts se celebra o bé el mateix dia o bé el diumenge abans de Tots Sants. Quan coincideix en un diumenge d’Advent, Quaresma i Pasqua s’anticipa al dissabte precedent.
  • El titular de la pròpia església només se celebra a la pròpia església en grau de solemnitat. Si s’escau en diumenge d’Advent, Quaresma o Pasqua se celebra el dissabte anterior o es trasllada al primer dia lliure. Per afavorir la participació del poble es traslladable un diumenge sempre que sigui un diumenge del Temps ordinari.
  • El patró del lloc se celebra segons el ritus de solemnitat o de festa, segons sigui notat en el Calendari de l’Església Universal o en la forma en que sigui indicat en el calendari propi. Val tot el que s’ha dit anteriorment en referència al titular de la pròpia església. Se celebra a totes les esglésies, fins i tot a les dels religiosos del territori del qual és patró.
  • Els patrons secundaris del lloc se celebren com a memòries obligatòries.
En tot cal tenir present la Taula de precedència dels Dies litúrgics.