dimarts, 6 d’octubre de 2015

PREGÀRIA DEL PAPA FRANCESC PEL JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA

Aquesta és la pregària feta pel Papa Francesc pel Jubileu de la Misericòrdia. El Papa vol que sigui en el cor i en els llavis de tots els fidels. Està dictada des del seu cor de pastor. Aquesta pregària ha estat ja traduïda des de la versió llatina oficial a moltes llengües i també en la llengua catalana. El sant Pare empra el salm 79:4 i fa les citacions de Jn 14:9 i 4:10 amb el seu diàleg amb Felip (Qui m’ha vist a mi, ha vist al Pare) i amb la dona samaritana (Si coneguessis el do de Déu) i cita la predicació de Jesús a la sinagoga de Natzaret (Lc 4) en la qual s’apropia de la profecia d’Isaïes sobre el Messies. També menciona l’antiquíssima i bellíssima col·lecta del Diumenge XXVI del Temps Ordinari: «Mai no manifesteu la vostra omnipotència, com quan perdoneu i us compadiu».

Senyor Jesucrist,
Vós ens ensenyeu a ser misericordiosos com el Pare del cel
i ens heu dit que el qui us veu a vós veu el Pare
Feu-nos veure la claror de la vostra mirada i serem salvats.
La vostra mirada, plena d’amor:
alliberà a Zaqueu i a Mateu, de l’esclavitud del diner
a la dona adúltera i a Maria Magdalena
de buscar la felicitat tan sols en una criatura,
va fer plorar a Pere després que ell us hagués traït,
I va assegurar el Paradís al lladre penedit.
Feu que cadascú de nosaltres escoltem com a pròpia,
la paraula que adreçàreu a la samaritana:
«Si coneguessis el do de Déu»

Vós sou el rostre visible del Pare invisible,
del Déu que no manifesta mai tant la seva omnipotència
com quan perdona i es compadeix:
Feu que l’Església sigui el rostre visible de vós,
que sou el seu Senyor, ressuscitat i gloriós.

Vós heu volgut també que els vostres ministres
fossin revestits de feblesa
perquè es puguin compadir
dels qui viuen en la ignorància i en l’error:
Feu que els qui s’apropin a d’ells
se sentin esperats, estimats i perdonats per Déu.

Envieu el vostre Esperit
i consagreu-nos a tots en la seva unció
perquè el Jubileu de la Misericòrdia
sigui un any de gràcia del Senyor,
i la vostra Església pugui portar,
amb una renovat entusiasme,
la bona nova als pobres,
proclamar la llibertat als captius i als oprimits,
i donar la vista als cecs.

Us ho demanem
per intercessió de Maria, Mare de Misericòrdia,
a vós que viviu i regneu amb el Pare i en l’Esperit Sant,
pels segles dels segles. AMÉN.

Versió llatina

Dómine Iesu Christe,
qui docuísti nos ut misericórdes símus sicut Páter caeléstis,
átque dixísti nóbis: quicúmque te vídet, vídet et Pátrem.
Osténde nóbis vúltum túum et sálvi érimus.
Conspéctus enim tuus amóre replétus
liberávit Zacchǽum et Matthǽum ab avarítia;
Adúlteram et Magdalénam a felicitáte in sóla creatúra pósita;
effécit ut Pétrus fléret post proditiónem,
atque latróni paeniténti Paradísum promisísti.
Fac ut quísque nostrum exaúdiat vérba,
velut síbi dícta, quae Samaritánae dixísti:
Si scíres dónum Dei!
Tu vero es vúltus visíbilis Pátris invisíbilis,
Dei qui omnipoténtiam tuam parcéndo máxime et miserándo maniféstas:
fac ut Ecclésia sit vúltus visíbilis tui, Dómini sui, surrécti et in glória vivéntis.
Voluísti minístros tuos infirmitáte quoque indútos ésse
ut ǽque compatiántur íis qui in ténebris ignorántiae ac erróris ámbulant:
fac ut quicúmque unum ex íis minístris convénerit, se quǽsitum,
amátum peccatísque liberátum percípiat.
Mítte Spíritum tuum et omnes unctióne eius cónsecra
ut Iubilǽum Misericórdiae sit annus grátiae Dómini
et Ecclésia tua, víribus suis pénitus renováta,
lǽtum núntium paupéribus áfferat
captívis et oppréssis libertátem annúntiet
et cǽcis vísum restítuat.
Te rogámus per intercessiónem Maríae, Mátris Misericórdiae,
qui vívis et régnas cum Pátre et Spíritu Sáncto,
per ómnia sǽcula saeculórum.
Amen.