dimecres, 8 de març de 2017

NOTA IMPORTANT SOBRE LA III EDICIÓ DEL MISSAL EN LLENGUA CASTELLANA

El primer Diumenge de Quaresma entrà en ús la versió de la III Edició del Missal Romà, editat, tot sigui dit, amb acurada edició per la CEE, juntament amb els Leccionaris que ja estan en vigor. Les Parròquies i comunitats que celebren en llengua castellana faran bé d’adquirir els nous llibres litúrgics preceptius i retirar amb cura els que estan fora d’ús a la biblioteca parroquial. El canvi més notori i que afecta a les paraules sacramentals de la consagració del la Sang preciosa del Senyor és aquest: on fins ara es deia: «que será derramada por vosotros y por todos los hombres» ara cal dir: «que será derramada por vosotros y por muchos». Així en totes les Pregàries Eucarístiques, sense excepció i de manera ferma i definitiva. 

El canvi del pro multis forma part de l’essencialitat de les paraules de la consagració i mereixen per elles mateixes, un gran respecte.  Els qui encara no tinguin el Missal nou faran bé d’indicar en llapis, o d’altra manera, aquesta nova versió. Essent absolutament il·lícita emprar l’anterior. És evident que les parròquies i comunitat que celebren en llengua castellana han d’adquirir el més aviat possible, tant els leccionaris com el Misal. Són els vigents des del punt de vista litúrgic més explícit. Per altra banda, s’ha de dir, que obeeixen a un treball molt ben fet. Els anteruiors han quedat des del punt de vista litúrgic sense vigència. Els preus, tot sigui dit, són assequibles.

En canvi, els qui celebren en català han de continuar celebrant amb la II Edició del Missal Català fins que no aparegui el decret episcopal ordenant que s’empri la nova fórmula, ja aprovada per la Seu Apostòlica, el dia 3 de març del 2017 (dissabtes passat), pel qual queden incloses les noves paraules de la consagració de la Sang preciosa; aquest ordenament entrarà en vigor, el diumenge de la Passió del Rams a partir ja de la Missa de Vigília i de manera definitiva i per sempre. Quan aparegui la Nova versió de la III Editio Missalis Romani en català (ara ja no tardarà gaire) hi quedaran incorporades. Fins que no sigui publicat el nou Missal cal fer anotació en el text (es pot fer amb un llapis) o fer-ho amb material adhesiu (A Vic així s’ha fet).

no aparegui la nova edició que s’està preparant i no es poden canviar les paraules de la consagració del calze i cal procedir com sempre (a no ser que l’Arquebisbe i els bisbes de la Tarraconense disposin el contrari).  

La qüestió del pro multis obeeix a la voluntat expressa del qui fou el Papa Bene, el qual va adduir les raons per retornar a la literalitat de la traducció, tant del grec com del llatí i, segons els criteris del decret Liturgiam authenticam. No cal ni dir que el legislador no disminueix en absolut el valor de la redempció universal de Crist. Apel·la entre altres raons a la raó de la literalitat del text bíblic i aquest «per molts» indica una totalitat no determinada. Però no exclou el principi de la totalitat: (molts poden ser tots). No cal donar més importància a la qüestió que la que té (altres qüestions litúrgiques i pastorals són objecte de preocupació més grans).

En la sagrada litúrgia sempre cal procedir amb molta cura i amb una obediència a les disposicions de l’Església perquè la litúrgia expressa la lex credendi de l’Església. I aquest criteri d’obediència (més si fa referència a la suma reverència que mereixen les paraules de la consagració) va més enllà de les opinions personals, totes discutibles. La litúrgia no és nostre és de l’Església. Recordem el text del Vaticà II (SC 22, art.1.3).

Us afegeixo un article del professor J. A. Goñi de Navarra que té un valor explicatiu sobre les novetats del Misal Romano en castellà. La qüestió mereixeria un aprofundiment teològic més ben fonamentat. També adjunto la carta del Papa Benet als bisbes de Alemanya, del dia 24 d’abril de 2012 en el qual justifica el canvi de la versió del Pro multis (No hi ha versió catalana). Estic preparant un article sobre la qüestió del pro multis, certament exegèticament i teològicament és complexa. i que us faré arribar aquesta Quaresma.

Nota sobre els textos propis de les diòcesis catalanes en castellà.

El nou Missal castellà no inclou els Propis en castellà de les solemnitats, festes i memòries de les diòcesis catalanes. El CIL està preparant un suplement que les contingui i que es farà públic molt aviat.